Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (toliau „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau „Pardavėjas“) progressivaeshop.com, teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos nuostatos, susijusios su internetinės parduotuvės progressivaeshop.com veikla.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias taisykles, neinformuojant Pirkėjo iš anksto.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti” užsakymą”.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose dėl Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos, taip pat jei sutartis sudaryta dėl nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų, kurių sąrašas nustatytas Mažmeninės prekybos taisyklėse. Prekė negražinama, jeigu buvo sugadinta arba iš esmės pasikeitė jos išvaizda, taip pat jeigu ji buvo naudojama.
 3. Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 4. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

 1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Pardavėjo sistemos duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar elektroniniu paštu.
 2. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 3. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.
 5. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 6. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis e-parduotuve.
 7. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu prisačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 9. Pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų informuoti pardavėją apie sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus sutarties nutraukimą, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti gautą prekę, išsiunčiant ją (naudojantis kurjerių tarnybų ar paštomatų paslaugomis) adresu: Smilgos g. 5-18, Kėdainiai.
 10. Pirkėjas, pirkdamas prekes, įsipareigoja priimti Pirkėjo adresu pristatytą prekę.

Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo veiklą progressivaeshop.com sistemoje, jei Pirkėjas kenkia el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
 2. Susidarius nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau nesumoka už prekes per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo.
 4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei iškyla problemų, susijusių su prekės pristatymu, ir nepavyksta pasiekti Pirkėjo jo nurodytais kontaktais.
 5. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis progressivaeshop.com teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti pateikti trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 4. Išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 5. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t. t.) nuo parodytų el.parduotuvėje, dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių.
 6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 7. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 8. Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių, neturintis galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti savo savybėmis ir išvaizda panašią prekę, arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, per terminą, neviršijantį 14 darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimas

 1. Prekių kainos progressivaeshop.com ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais be PVM.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:

2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą – užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į MB PROGRESSIVA banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje – užsakyme.

2.3. Per PayPal ir Paysera sistemas.

2.4. Apmokėjimas pardavėjui arba kurjeriui prekių pristatymo momentu.

 1. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba Pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma kai pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pristatymo metu), Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 2. Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti sąskaitą–faktūrą klientui kartu su užsakyta preke, arba elektroniniu paštu.